ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  13.06.2013 (9 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 01.03.2017 | Total Access: 237

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา Asia PKI Consortium ผนึกกำลัง รับมือความเสี่ยงการใช้เทคโนโลยี ให้ทันท่วงทีอย่างมั่นคงปลอดภัย


          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมมือกับ Business and Application Working Group ภายใต้ Asia PKI Consortium จัดงานสัมมนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ในหัวข้อ "The Common Denominators – Collaboration of Cross-Region on e-Government Application, Cloud Computing and Security" โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา มีสมาชิก Asia PKI Consortium จากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า รวมทั้งประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย บังคลาเทศ เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

คณะผู้เข้าร่วมประชุม

          นายจรัมพร โชติกเสถียร ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร สพธอ. เปิดเผยว่า "ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ต และมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือซึ่งทำให้เกิดปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไป และข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกใช้งาน รวมทั้งการส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายจะมีมากขึ้นด้วย ซึ่งอาจมีประโยชน์ในบางกรณี เช่น การนำข้อมูลธุรกรรมการใช้บัตรเครดิตซึ่งมีปริมาณมากมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งแฝงอยู่ซึ่งผู้ใช้งานอาจไม่ทราบหรือไม่ได้ตระหนักว่ามีความเสี่ยง ไม่ระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประสงค์ร้าย อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงรู้หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียง เป็นต้น และปัญหาเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับนานาชาติเลยทีเดียว กล่าวคือ ผู้ใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็จะประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน

          ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจในประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ จากนานาประเทศ อาทิเช่น กลุ่ม Cloud Security Alliance (CSA) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ให้บริการ Cloud Service จากนานาประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ Cloud Service หรือกลุ่ม CERTs (Computer Security Emergency Response Team) ซึ่งดูแลด้านภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์หรือสมาคม Asia PKI Consortium ซึ่งดูแลด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้งานเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกรรมด้าน E-Commerce อย่างมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ประเทศไทยก็ได้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแล้วเช่นกัน ภายใต้ชื่อ Thailand PKI Association และเข้าร่วมเป็นสมาชิก Asia PKI Consortium

ผอ. สพธอ. นางสุรางคณา วายุภาพ

          ดังนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะนายกสมาคม Thailand PKI Association และดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม Asia PKI Consortium (APKIC) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Social Media, Big Data, Open Data, Cloud Computing ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและผลักดันในการต่อสู้และรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ จึงร่วมมือกับ Business and Application Working Group ภายใต้ Asia PKI Consortium จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "The Common Denominators – Collaboration of Cross-Region on e-Government Application, Cloud Computing and Security" ขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงภัยคุกคามที่แฝงมากับการใช้งาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน และร่วมมือกันหาแนวทางในการลดผลกระทบจากการใช้งานข้อมูลหรือเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม

          โดยมีสมาชิก Asia PKI Consortium จากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า รวมทั้งประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย บังคลาเทศ เป็นต้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ กว่า 120 ท่าน โดยคาดหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมไทยให้เกิดความตระหนักมากขึ้นต่อไป"

 ผอ. สพธอ. ให้สัมภาษกับนักข่าว